четвъртък, 11 август 2011 г.

Дейвид Айк - Произход и Символизъм на EC

Какво общо има Свещената Римска империя с ЕС? Изгледайте това уникално интервю с Дейвид Айк, за да разберете!

Първа част
Втора част
Трета част
Четвърта част

понеделник, 1 август 2011 г.

Археологически резерват "Никополис ад Иструм"
Римският и ранновизантийски град Никополис ад Иструм се намира на 20 км северно от Велико Търново। Разположен е върху невисоко плато на левия бряг на р. Росица.
Градът е основан от римския император Марк Улпий Траян (98 - 117 г.) в чест на победата му над даките (106 г.). Стратегическото му значение се определя от обстоятелството, че на мястото където е разположен, се пресичат два от важните пътища в Долна Мизия. Единият започва от Одесос (Варна) и през Марцианопол (Девня), Никополис ад Иструм, Мелта (Ловеч) и Сердика (София) се свързва със западните римски провинции. Другият започва от Нове (Свищов) и през проходите на Хемус (Стара планина), Кабиле (Ямбол), Византион (Истамбул) и през проливите осъществява връзка с малоазийските провинции на империята.
Първоначално Никополис е в границите на провинция Тракия। В началото на 193 г. градът е прехвърлен към провинция Долна Мизия. В градската му територия са разположени селища, вили, тържища.
Никополис ад Иструм е организиран по подобие на градовете в Мала Азия – Ефес, Никея и Никомедия. Начело на градското управление стои Съвет на архонтите, ръководен от първия архонт, който упражнява съдебната власт. Специална колегия от жреци се грижи за честването на култа към императора и към божествата с гръко-римски и източен произход: Зевс, Хера, Атина, Херакъл, Асклепий, Дионис, Митра и др.
Етническият състав на населението е пъстър. В града живеян преселници от Мала Азия, траки, римски ветерани. Официалният език е старогръцкият. Най-голям икономически разцвет Никополис ад Иструм преживява по време на управлението на династията на Северите (средата на II – първата третина на III в.). В градската монетарница са отсечени и пуснати в обръщение над 1000 типа бронзови монети. Върху редица от тях са изобразени съществуващи в Никополис храмове, обществени сгради, фортификационни съоръжения.
Градът е планиран по т. нар. “ортогонална система”, при която улиците са прави, ориентирани по посоките на света и се пресичат под прав ъгъл. При планирането са определени местата на комплекса на агората (градския площад), двете главни улични артерии – кардо максимус (север-юг) и декуманус максимус (изток-запад), обществените сгради, пазарът, жилищните квартали. Значителна част от тях са разкрити при археологически проучвания.
Първоначално градът не е имал крепостни стени. Такива са изградени след опустошителното нападение на костобоките през 172 г. Крепостните стени са се извисявали на височина 8 м, а кулите са достигали до 12 м. На всяка от крепостните стени е имало добре защитени порти. Главната порта на града е разположена от запад, в посока към Рим и се наричала “порта романа”. От портите към градския площад водят улици, наслани с големи варовикови плочи и ограничени с бордюри. Под уличната настилка са изградени канали за отпадъчните води. Четири улици оформят един квартал (инсула), обикновенно с размери 30 х 70 м. Никополис ад Иструм е бил добре водоснабден. Главният водопровод е Западният с дължина 26 км. По него водата е достигала специално изграден резервоар, разположен до западната крепостна снтена. От там градската водопроводна система е отвеждала водата за частните и обществени сгради, бани и тоалетни. Допълнително количество вода са осигурявали два по-малки водопровода идващи от северозапад и кладенци.
Градският площад (агората) е център на икономическия, културен и религиозен живот в града. В центъра се е издигала конна статуя на императора. Източната част е ареата (площадът), заобиколен от три страни с монументална йонийска колонада. Между колоните са били поставени бронзови и мраморни статуи на императори, членове на фамилиите им, видни граждани. На северната страна на ареята се е намирала гражданска трикорабна базилика. Тя е използвана за обществени нужди -търговски сделки, правораздаване и пр. От изток и юг на ареята са се намирали магазини. В западната част на агората се е намирала сградата на булевтериона (градския съвет). Южно от булевтериона се намира малък театър (одеон). Извън комплекса на агората, от източната страна е разположена голяма обществена сграда, която според открит надпис е носела наименованието “термоперипатос”. В нея е имало магазини, и отопляема зала за разходки. В северната част на града е имало обществена баня.
Некрополът на града е разположен от двете страни на пътя водещ към Нове и около комуникацията водеща в западна посока. От него са запазени 121 могили. Починалите са погребвани зидани тухлени и каменни гробници и саркофази.
В градската територия на Никополис ад Иструм са проучени няколко вили, селища и центрове за керамично производство.

петък, 29 април 2011 г.

Откриха римски храм от втори век в РумънияТова е един от най-значителните паметници на римска Дакия, каза Йоан Писо, директор на историческия музей в Трансилвания и ръководител на археологическия екип, направил откритието। Значението на храма от Сармизегетуса е уникално, тъй като може да се каже, че със строежа му е бил въведен официално култът към Юпитер в провинция Дакия, добави Писо।Храм по модела на този в Рим е бил издигнат във всеки град на империята, но никога не е била откривана подобна постройка на територията на провинция Дакия।Храмът, който е бил издигнат по време на управлението на император Антоний, смятано често пъти за апогей на Римската империя, е бил посветен също на Юнона и Менерва।Сармизегетуса е била столица на даките преди Дакия да стане провинция на Римската империя от 106 до 256 г।Територията на Дакия приблизително отговаря на тази на днешна Румъния।

Според Писо, ще са нужни много години на археолозите, за да разкопаят изцяло останките на храма, който обхваща няколко стотици квадратни метра.